Skandální rozhodnutí krajského zastupitelstva

Zastupitelé kraje vedení Komunistickou stranou rozhodli nepodpořit další rekonstrukci našeho zámku (přičemž podpora ostatních památek v kraji je naprosto mizivá oproti jiným výdajům kraje). V rozhodnutí, které nám krajští úředníci poslali pod č.j. 628/SPRP/2017  je doslova uvedeno, že :
„Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. června 2017 usnesením číslo 038/6Z/2017, v souladu se zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rozhodlo o neposkytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Rekonstrukce zámku Lipová“. Realizace tohoto projektu nebyla vyhodnocena jako potřebná pro zajištění všestranného rozvoje a potřeb občanů Ústeckého kraje.“
Komunisté nám tedy prostřednictvím krajského zastupitelstva budou sdělovat, co je potřebné a co není pro občany této země. Necháváme bez komentáře pouze s tím, že mimo jiné je to rozhodnutí v rozporu se zákonem o ochraně památkového fondu ČR a zároveň v příkrém rozporu s podporou, kterou má rekonstrukce zámku mezi občany této země (viz. první místo v soutěži Máme vybráno, kde občané ČR jednoznačně vybrali zámek v Lipové jako nejvhodnější k záchraně, rekonstrukci a revitalizaci).
 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA