HORTUS AQUATICUS

mokřad v parku zámku v Lipové

Před zahájením revitalizace zámeckého parku v roce 2015 bylo celé území, kterým se dnes zabývá projekt HORTUS AQUATICUS, zanedbané a porostlé náletovými dřevinami a ponecháno od druhé světové války chátrání kulturnímu i biologickému. Nastala postupná degradace parku i zahrady, kdy byla tato lokalita postupně pohlcena náletovou zelení a zámecká zahrada s podzámeckou loukou postupně propadla těmto dřevinám nulové druhové i estetické hodnoty, čímž se vytvořila jednolitá neprostupná houština v průběhu vegetačního období zcela nepřístupná. 

Cílem tohoto projektu je obnovit zde společenstvo podmáčené louky s remízky stromů a keřů, rozšířit vodní prvky s využitím stávajících dispozic trvale podmáčené lokality. Tyto plochy budou funkčně propojeny s ostatními prvky sídelní zeleně obce Lipová. Budou zde vytvořeny vodní prvky jako meandrující potok a vodní plochy v podobě různých typů tůní - průtočné, obtočné, neprůtočné. Dále zde budou založeny prvky veřejné zeleně, neboť se jedná o část zámeckého parku zámku Lipová, i když se zcela výjimečným specifickým charakterem mokřadu. Z vegetačních prvků zde nalezneme skupinové i solitérní výsadby stromů i keřů vhodných pro tuto lokalitu, zatravněné plochy přístupné i pohledové i výsadby houževnatých vytrvalých bylin a cibulovin. Pohledově atraktivní budou nepřístupné plochy druhově bohaté podmáčené louky i tůně a tůňky v centrální části mokřadu. 

Tyto prvky zde vytvoří nové vegetační, vodní a mokřadní biotopy, prostorově začleněné a funkčně provázané se stávající podobou parku. Současně se zvýší biodiverzita této oblasti i retenční potenciál. 

Na realizaci projektu se začalo pracovat v zimním období roku 2018 a 2019, přičemž nejvíce času spolykaly práce související s terénními úpravami, kdy bylo nutné na počátku nejen prostor budoucí vodní zahrady zbavit tisíce nežádoucích náletových dřevin ale také upravit nová koryta pro vodní plochy tak, aby se zde vytvořil přírodě blízký mokřad, který ale snese i kritéria zámeckého parku, sloužícího odpočinku návštěvníků. Přiložené snímky nám ukazují původní stav enklávy před začátkem prací a stav na podzim roku 2019, tedy v okamžiku, kdy již byly ukončeny základní terénní úpravy, vyklučeny náletové dřeviny a nově již byly vysazeny stromy a keře. Projekt by pak měl být ukončen na jaře roku 2020 výsadbou trvalek a založením travnatých porostů. 

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA