Odborníci a kraj dohlíží na první etapy sanace

V průběhu první etapy sanace zámku byly v zásypu klenby druhého patra hlavního schodiště nalezeny fragmenty dvou kamnových kachlů, pravděpodobně pocházejících ze starého zámku v Lipové. Byly by to tak pravděpodobně zatím jediné artefakty, které se zachovaly z tohoto objektu a to jen díky tomu, že byla kachlová kamna v době stavby nového zámku rozebrána a jednotlivé kachle použity jako druhotný stavební materiál na stavbě nového zámku. Díky šťastné náhodě a současnému havarijnímu stavu objektu nového zámku se nám alespoň v této fragmentární podobě dochovaly zajímavé umělecké artefakty ze starého zámku dodnes (viz první fotografie).

Další sada čtyř fotografií přibližuje pana profesora Ing. arch. akad. arch. Václava Girsu, vedoucího Ústavu památkové péče fakulty architektury ČVUT uprostřed svých studentů při seznamování se s objektem zámku v Lipové. Pan profesor Girsa se napříště ujímá záštity nad odborným vedením rekonstrukčních a statických prací na zámku, což bude jistotou, že práce budou prováděny nejen pod vynikajícím odborným vedením, ale přístup pana profesora k projektu záchrany je zároveň zárukou, že projekt bude patřit k těm nejlepším v naší zemi.

Pozvání na zámek v Lipové přijala také paní Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého kraje, spolu s hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem, aby se seznámili se stavem památky. Jsme přesvědčení, že jejich návštěva je počátkem lepších časů. Doprovodem jim byl rovněž starosta obce Lipová.

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA